Начало За нас Клиенти Партньори Архив новини Контакт
 

Проучване за нивото на компютъризация в българските Общини

проведено от ТЕСС Партнерс през ноември-декември 2002 г.

В проведеното проучване /писмено анкетиране/ се включиха 21 общини, или 8% от общия брой на общините в Р България. Извадката не претендира за представителност на цялата съвкупност, съответно резултатите от проучването имат по-скоро илюстративен характер.

Изследваните общини покриват 6.6% от населението на страната по данни на НСИ от последното преброяване на населението /526 495 души от общ брой на населението 7 932 984 души/.

Разпределението, според броя на населението е следното:

Табл. 1

Население в общината Брой общини % от извадката
До 5 хил.    1   4,8%
5 - 10 хил.    5 23.8%
10 - 25 хил.    5 23.8%
25 - 50 хил.    8 38.1%
Над 50 хил.    2   9.5%
Общо  21 100.0%

Разпределението на общините - участници в анкетата е равномерно в цялата страна /табл. 2/.

Табл. 2

Област Брой общини
  Бургас 1
  Варна 1
  Враца 2
  Добрич 2
  Кюстендил 1
  Ловеч 2
  Пазарджик 1
  Пловдив 1
  Разград 1
  Сливен 1
  Смолян 1
  Софийска 2
  Търговище 1
  Хасково 1
  Шумен 2
  Ямбол 1
Общо 21  

Средно аритметичния брой служители в една община от изследваните е 82-ма души.

Осигуряването с компютри е 34%, т.е. средно на трима души в Общинската администрация се пада един компютър.

     Фиг. 1

На фигура 1 е представено съотношението между нови и стари компютри. Преобладават старите /над две години срок на ползване/ - 51%, но показателите са почти изравнени - новите са 49%. Данните говорят за сравнително добро развитие относно снабдяването с нова техника през последните две години.

     Фиг.2

Следващата фигура показва съотношението между програмите под DOS и Windows. Първите са по-използвани - 53%, а вторите заемат 47%. Все още преобладават приложения под DOS, което е едно забавяне в използването на съвременни програмни продукти.

     Фиг.3

Фигура 3 илюстрира от кога се използват програми под Windows. Голям е делът на общини, работещи с тях по-малко от три години - 68%, т.е. внедряването на Windows приложения е сравнително отскоро. 11% от анкетираните посочват, че ползват такива програми от три - пет години, а 21% работят с тях повече от пет години.

     Фиг.4

Честотата на актуализация на програмите се вижда на фигура 4.
80% от общините актуализират повечето от програмите си няколко пъти годишно (от един до шест месеца), други от шест месеца до една година - 10%, а останалите по-рядко от една година - 10%.

     Фиг.5

На въпросът кой се грижи за поддръжката на програмите 59% отговарят, че ползват външни услуги. 26% от общините имат системен администратор, а 11% посочват, че едновременно ползват външни услуги и имат системен администратор. Едва 4% от анкетираните не извършват поддръжка на програмите.

     Фиг.6

Фигура 6 показва годишните средства, отделяни за закупуване на софтуер. 29% от общините заделят над 2000 лева годишно за софтуер, 33% между 1000 - 2000 лева, а до 1000 лева посочват като отговор 19% от анкетираните.

До 500 лева годишно харчат също 19%.

     Фиг.7

За месечна поддръжка на програмите и компютрите 24 % от общините отделят над 300 лева. Между 200 и 300 лева месечно отделят 14%.
Мнозинството (близо половината) - 48% от отговорилите посочват, че харчат от 100 до 200 лева, а до 100 лева - 14% от анкетираните.

     Фиг.8

На въпроса от къде намират информация за предлаганите на пазара софтуерни продукти анкетираните посочват преобладаващо - получени оферти - 95%, препоръките от познати и колеги като източник заемат 76 % процента, а вестниците - 33%. Радио и телевизия са посочили 5% от анкетираните. Други източници - интернет, семинари, спец. издания - 24%.

Общият брой надхвърля 100%, тъй като анкетираните дават повече от един отговор.

     Фиг.9

Интернет се използва основно за е-поща - 90%, за търсене на информация - 81%, а 57% от анкетираните имат уеб страница. Едва 10 % нямат достъп до интернет.

Общият брой надхвърля 100%, тъй като анкетираните дават повече от един отговор.

Задайте вашите въпроси
 
В тази форма можете да отправите запитване за интересуващ Ви продукт и да получите информация и актуална ценова оферта на посочен e-mail или факс.
Продукт:
Допълнителна информация:
Име:
E-mail:
Тел./факс:
Моля въведете кода:
 
Copyright © 2002-2013 TESS Partners Ltd. Всички права запазени.