Начало За нас Клиенти Партньори Архив новини Контакт
 

Проучване на готовността на общините за въвеждане на услуги, свързани с електронното правителство

проведено от "ТЕСС Партнерс" ООД през декември 2003г. – януари 2004г.

     ТЕСС Партнерс проведе маркетингово проучване с цел да оцени готовността на общините в България за въвеждане на услуги, свързани с електронното правителство. В проучването се включиха 27 общини, следователно извадката не претендира за представителност на цялата съвкупност и резултатите от проучването имат по-скоро илюстративен характер.

     Както се вижда от посочените на фиг. 1 резултати преобладаващата част от общините дават положителна оценка на въвеждането на електронни услуги, а само 18% гледат скептично на тази инициатива.

     Фиг. 1
фиг. 1

     Резултатите от изследването показват, че основният източник на информация по въпросите, свързани с въвеждането на електронно правителство е Интернет, следван от специализирани издания, средствата за масово осведомяване, семинари.

     Фиг. 2
фиг. 2

     Резултатите от изследването показват, че 40 % от общините, взели участие в анкетата имат вече изграден инфоцентър, но само при 15% от тях той функционира повече от две години. Инфоцентровете са основен базов елемент при по-нататъшното въвеждане на електронни услуги. Забелязва се тенденция на все по-активно изграждане на инфоцентрове – 18% от общините изграждат инфоцентрове в момента, а 21% предвиждат изграждане през следващата година.

     Фиг. 3
фиг. 3

     На фиг. 4 се вижда, че само 11% или 3 от общините, взели участие в изследването, са провеждали анкети сред гражданите и бизнеса, докато 89% от общините не са потърсили обратна връзка относно въвеждането на електронни услуги.

     Фиг. 4
фиг. 4

     На фиг. 5 са показани най-важните мерки, които общините са предприели във връзка с въвеждането на електронни услуги. Както се вижда 28% от общините са посочили като една от най-важните мерки изграждането на инфоцентър. Други мерки, които са посочени като важни са закупуването на техника и софтуер, което говори за бавното, но постоянно нарастване на технологичното равнище на общините.

     Фиг. 5
фиг. 5

     По отношение на бъдещите мерки общините предвиждат внедряване на нови програмни продукти, въвеждане на електронна система за документооборт, разработване на проекти за изграждане на инфоцентрове, подмяна на старата техника и др.

     Както се вижда от резултатите по-долу, 61% от общините ще започнат въвеждането на електронни услуги с направлението администрация – граждани, а 57% - с направлението администрация – служители. Сумата на процентите надхвърля сто, тъй като голяма част от общините са дали повече от един отговор.

     Фиг. 6
фиг. 6

     Данните от фиг. 7 показват какви електронни услуги за гражданите се предвиждат от общините до края на 2005г. С най-голям дял се отличават смяна на адресна регистрация (54%) и услуги по търсене на работа при бюрата по труда (43%). Сумата на отговорите отново надхвърля 100%, тъй като почти всички общини са дали повече от един отговор.

     Фиг. 7
фиг. 7

     Следващата фигура представя данните за това какви административни услуги за бизнеса се предвиждат да се изпълняват on-line от общините до края на 2005г. С най-голям дял са изпращането на данни до НСИ (57%) и обществените поръчки (54%).

     Фиг. 8
фиг. 8

     Що се отнася до необходимата за въвеждането на електронни услуги базова инфраструктура се вижда, че тя не е на необходимото ниво. Нито една от общините не е посочила, че разполага изцяло с необходимата инфраструктура. 64% от общините разполагат с необходимата компютърна техника, а 54% от тях разполагат с информационен сайт на общината. Само 21% от общините разполагат с пълна окомплектовка на отделите с необходимия софтуер. Данните показват, че трябва да се потърсят начини за финансиране на общините, за се снабдят с необходимото оборудване.

     Фиг. 9
фиг. 9

     На фиг. 10 се вижда, че повечето от общините се сблъскват със следните трудности при въвеждането на електронни услуги – неясна концепция (26%), липса на информация (22%) и лошо взаимодействие с централните власти (20%). Поради това трябва да се търсят начини за преодоляването на тези трудности.

     Фиг. 10
фиг. 10

     Настоящото изследване очертава текущото състояние и проблемите на местните власти при въвеждането на електронни услуги. Надяваме се да е полезно за организациите и лицата, въвлечени в този процес и да спомогне за намиране на по-точен отговор на въпроса “Къде сме ние?”.

Задайте вашите въпроси
 
В тази форма можете да отправите запитване за интересуващ Ви продукт и да получите информация и актуална ценова оферта на посочен e-mail или факс.
Продукт:
Допълнителна информация:
Име:
E-mail:
Тел./факс:
Моля въведете кода:
 
Copyright © 2002-2013 TESS Partners Ltd. Всички права запазени.