Начало За нас Клиенти Партньори Архив новини Контакт
 

Маркетингово проучване по актуални Общински теми

проведено от ТЕСС Партнерс - януари 2006г.

     ТЕСС Партнерс проведе ежегодното си маркетингово проучване сред Общините в РБългария. Засегнати са актуални теми - степента на автоматизация на дейностите, тенденциите в информационното обслужване и приоритетните им дейности за 2006 година. В проучването се включиха 27 общини.

     Както се вижда от посочените на Фиг. 1 резултати, повече от половината общини имат добри постижения в сферата на строителството и инфраструктурата (61%) и услугите за гражданите и бизнеса (56%) през 2005 година. Други важни области, в които българските общини са постигнали резултати, са културата (37%), туризма (37%), образованието (33%) и екологията (11%).

     Фиг. 1
фиг. 1
* Разпределението надвишава 100%, защото е посочен повече от един отговор

     Фиг. 2 ясно показва, че всички анкетирани общини са повишили нивото си на компютризация и автоматизация на дейностите през изминалата година. 41% посочват, че са постигнали съществен напредък в това отношение, а 59% смятат, че има още какво да подобрят в тази област.

     Фиг. 2
фиг. 2

     Въпреки усилията за увеличаване степента на компютризация и автоматизация на дейностите, в общините все още преобладават старите компютри (на над 3 години) - 39.2%. Голяма част от техниката (38.7%) е на възраст между 1 и 3 години, а средно 22.1% са новите компютри (до 1 година):

     Фиг. 3
фиг. 3

     На Фиг. 4 се вижда, че 85.2% от общините отделят между 1000 и 2000 лева за компютърна поддръжка всяка година 7.4% плащат до 1000 лева за тази услуга. Толкова са и общините, които се справят едва с 500 лева.

     Фиг. 4
фиг. 4

     Важен за отбелязване е фактът, че 67% от анкетираните общини вече имат изграден информационен център, а само 4 % - не. Както е показано на Фиг. 5 по-долу, от останалите общини общо 22% предвиждат изграждане на такъв - 11% през 2006 година и още 11% - на по-късен етап. Други 4 % в момента са в процес на изграждане на информационен център.

     Цифрите са показателни за нарасналата готовност на публичния сектор да подобрява качеството на услугите за гражданите и бизнеса, както и да се доближи максимално до европейските стандарти в тази сфера.

     Фиг. 5
фиг. 5

     Много от общините срещат трудности при въвеждането и използването на електронни услуги. Основен проблем е липсата на информация (34%), следвана от неясна концепция (22%) и лошо взаимодействие с централните власти (22%). 22% срещат и други затруднения - най-често това са липса на обучени кадри и недостиг на финансови средства.

     Фиг. 6
фиг. 6

     Данните от Фиг. 7 сочат какъв специализиран софтуер се използва от общините в страната. 93% от тях имат счетоводни програмни продукти, 74% - деловодни. Голям е процентът и на използваните програми за гражданско състояние (67%), за общински такси (59%), за общинска собственост (59%) , както и на специализирания юридически софтуер (56%). Присъствието на повече от един вид специализирани програмни продукти очертава положителна тенденция в автоматизацията на дейността на българските общини.

     Фиг. 7
фиг. 7
* Разпределението надвишава 100%, защото е посочен повече от един отговор

     Фиг. 8
фиг. 8

     На Фиг. 8 по-горе са отбелязани средствата, които общините отделят годишно за покупка на нов софтуер. В повечето общини (41%) се отделят между 1000 и 2000 лева за тази цел. Едва 15% не са склонни да дават повече от 500 лв. за нови програмни продукти. За 22% от анкетираните това перо в бюджета не надхвърля 1000 лв., а за други 22% сумата е над 2000 лв. годишно. Резултатите потвърждават още веднъж сериозните амбиции на българските общини да автоматизират своята дейност в голяма степен.

     Последната графика изобразява сферите, в които общините ще насочат усилията си през настоящата година и ще търсят финансиране за своите проекти:

     Фиг. 9
фиг. 9
* Разпределението надвишава 100%, защото е посочен повече от един отговор

     Както и през 2005, важна област е инфраструктурата (74%). Не липсват обаче и общини, за които приоритет е туризма - 22%. 19% планират да участват в проекти в сферата на околната среда, а 26% са насочили вниманието си към други проекти - предимно в областта на културата и социалното дело.

     Изводи:

     След обобщаването на резултатите от проучването сред общините в РБългария в началото на 2006 г. се наложиха няколко основни извода:

  • Чувствително се е повишило нивото на компютризация и автоматизация на дейностите в администрациите през изминалата година. Общините имат повече компютърна техника, използват повече специализирани програмни продукти и отделят редовно средства за обновяване и поддръжка на информационните системи.
  • В повечето общини има изградени информационни центрове. Това очертава една положителна тенденция в работата на общините - да подобряват качеството на услугите за гражданите и бизнеса и така да се доближат максимално до европейските стандарти в тази насока.
  • Въпреки това, общините срещат трудности при въвеждането и използването на електронни услуги. Посочените от анкетираните отговори показват, че липсва ясна концепция и добре формулирани насоки от страна на централните власти.
  • Общинските администрации са определили своите приоритети за 2006 година и възнамеряват да положат усилия в избраните от тях области за постигането на конкретни резултати.
Задайте вашите въпроси
 
В тази форма можете да отправите запитване за интересуващ Ви продукт и да получите информация и актуална ценова оферта на посочен e-mail или факс.
Продукт:
Допълнителна информация:
Име:
E-mail:
Тел./факс:
Моля въведете кода:
 
Copyright © 2002-2013 TESS Partners Ltd. Всички права запазени.