Начало За нас Клиенти Партньори Архив новини Контакт
 

Актуализации на ПП Чoвешки ресурси

Февруари 2015: Актуализация на ПП Човешки ресурси - в.2.46

 • Нов модул Присъствени форми и Работни графци:
  • двойна валидация между Присъствени форми и Човешки ресурси;
  • възможност за самостоятелна работа или интеграция със ТРЗ;
  • дефиниране на работни смени (тип присъствия);
  • въвеждане на присъствия за всеки служител по отдел;
  • месечни планове;
  • отсъствия/Присъствия от работно време;
  • изчисляване на работна ефективност;
 • Отмятане на изпълнени задачи (тракинг), повторно известяване за недовършените.

Октомври 2014: Актуализация на ПП Човешки ресурси - в.2.45

 • Нов модул "Автоматично известяване" за настъпващи срокове за предприемане действия от отдел "Човешки ресурси".
 • Отмятане на изпълнени задачи (тракинг), повторно известяване за недовършените.

Юни 2013: Актуализация на ПП Човешки ресурси - в.2.41

 • Възстановяване на длъжност на освободен служител.

Май 2013: Актуализация на ПП Човешки ресурси - в.2.40

 • Актуализирни класификатори и нива и степени на заплащане на длъжностите, нови шаблони за печат.

Юли 2012: Актуализация на ПП Човешки ресурси - в.2.31

 • Справка за остатъчен полагаем отпуск по години на избрани лица на ръководни длъжности
 • Отпуск Обучения и Допълнителен платен отпуск
 • Запазване на подробна история за отпуски и прекратявания на отпуски

Април 2012: Актуализация на ПП Човешки ресурси - в.2.25

 • Допълнителни видове платен отпуск и изчисляване оставащи дни за ползване по видове
 • Изчисляване оставащи дни за ползване на неплатен отпуск
 • Възможност за заповед за прекратяване на отпуск
 • Възможност за справка за отсъствия на лица, заемащи ключови длъжности

Януари 2012: Актуализация на ПП Човешки ресурси - в.2.16

 • Добавен График за отпуски.
 • Задаване на работни и почивни дни.
 • Автоматично пресмятане на работни и календарни дрни при отсъстие.

04.10.2011: Актуализация на ПП Човешки ресурси - в.2.07

 • Добавени нови видове отсъствия, както и полета за по- подробна информация относно болничните; автоматична актуализация на НКПД, в случай, че не сте извършили такава и разширени са инструментите за справки от програмата.

Актуализациите към 12.07.2011 (Версия 2.03) са:

 • Справка за предстоящи за повишаване във Военни звания; Кадрова справка за история на повишавания в звания
 • Филтри /в Справките за Лични данни/ по:
  • Дата на раждане
  • Имена
  • Месторождение и местоживеене
  • Категория
  • Военни звания, заповед, дата

Актуализациите към 07.07.2011 са:

 • добавяне на допълнителни шаблони за печат - трудов договор, допълнително споразумение, отказ, отлагане, разрешаване на отпуска, заповед за прекратяване на ТД

Актуализациите към 23.06.2011са:

 • Нова функционалност за подробно отразяване на “Военни звания” и обвързването им с допълнителни споразумения

Актуализациите към 01.06.2011 са:

 • Добавяне на допълнително основание за отсъствия

Актуализациите към 19.05.2011 са:

 • възможност за индивидуална настройка изгледа на картотеката на служителите – избор и подредба на колони с информация

Актуализациите към 10.05.2011 са:

 • Автоматичен конвертор на кодовете за длъжностите към НКПД 2011.

Актуализациите към 15.04.2011 са:

 • възможност за бързо и лесно архивиране и деархивиране на базата
 • промяна във визуализацията на владеене на чужди езици и опция за корекции на номенклатурата

Актуализациите към 23.03.2011 са:

 • усъвършенстване на връзката между различните критерии за изготвяне на справки – обогатяване на възможните за изготвяне справки

Актуализациите към 18.01.2011 (версия 1.34) са:

 • Актуализация на номенклатура НКПД 2011. Кореспондентска таблица на Националния Класификатор на Професиите и Длъжлностите - стари и нови кодове (длъжности)

Актуализациите към 27.12.2010 (версия 1.32) са:

 • Усъвършенстване на взаимовръзките на структура на организацията, длъжности, щатно разписание. Допълнителни полета за данни и справки по тях.

Актуализациите към 15.07.2010 (версия 1.28) са:

 • Усъвършенстване на връзката, между служител по заместване и титуляр на длъжността и възможност за справка по вид отсъствие.

Актуализациите към 28.05.2010 са:

 • Възможност за сортиране на данните от картотеките по възходящ или низходящ ред след кликване, върху името на определената колона. Може да се подрежда по всяка една колона, а не само по Име или ЕГН. При печат на справката се експортва към ексел. Таблицата се генерира автоматично и е различна всеки път в зависимост от критериите, по които е филтрирана информацията.
 • Развиване на опцията “Бележки” в досиетата на служителите. Преименуване на История. Създаване на хронологични записи за всяка промяна свързана със служителя, с цел пълна история за лицата - вида отсъствие (болничен, пл.отпуск, неплатен и всички останали видове отсъствия); проверка на данни за сключването на трудов договор с длъжност, дата, отдел, възнаграждението и пр., както и при сключените допълнителни споразумения и наказанията. Опция за филтриране /подредба/ на списъка по вид – примерно отпуски, болнични, наказание. Експорт на данните в Ексел.
 • Възможност за избор на ЕГН или ЛНЧ. Допълнително поле Дата на раждане, данните, за което се генерират на база ЕГН

Актуализациите към 31.03.2010 са:

 • Възможност за назначаване на нов служител на вече заета длъжност – основно при дълго отсъствие по майчинство. Чл. 68, ал. 1, т.3 от КТ – заимстване при дълго отсъствие
 • Ново поле за Общо Брутно възнаграждение /месечно!/
 • История на структурата на организацията – Хронологична таблица с извършени промени – Открито/Закрито Звено; Открита/Закрита длъжност на дата ...
 • Добавяне на полета на английски език /Трите имена, Отдел, Сектор, Длъжност, образование/ в Картотека-Справки-Лични данни с цел филтриране и изготвяне на справки

Актуализациите към 22.12.2009 (версия 1.22) са:

  Настройки за:

 • Автоматично натрупване на отпуските за всяка година
 • Известяване при добавяне на нов служител, присъстващ вече в картотека Личен състав или Картотека прекратени договори

Версия 1.22 мoже да изтеглите oт тук>>>

Актуализациите към 29.08.2009 (версия 1.21) са:

 • Корекции по щатно разписание с опции за прецезиране на половин и четвърт щат.

Версия 1.21 мoже да изтеглите oт тук>>>

Актуализациите към 14.05.2009 (версия 1.21) са:

 • Обновени класификатори на НКПД и НКИД

Версия 1.21 мoже да изтеглите oт тук>>>

Актуализациите към 24.02.2008 (версия 1.20) са:

 • Добавена възможност за автоматично изчисляване на процент прослужено време в досието при въвеждане на трудов стаж, когато процента е различен от 1;

Актуализациите към 27.09.2007 (версия 1.19) са:

 • Добавени справки за прекратени договори - прави се справка по основание за прекратяване (може да бъде много полезна на клиентите за да проверят колко човека са се пенсионирали примерно) и по дата на прекратяване (хронологична справка);
 • Добавени са справки по атестациите: - за определена година, за служители с определена оценка, за слувители, които са повишили оценката си спрямо предходна година, за служители, които подлежат на повишение в ранг, за служители, които имат проведени и трите етапа на оценяване;
 • Добавени са нови позиции за данни при печат към MS Word;

Актуализациите към 18.06.2007 (версия 1.18) са:

 • Изцяло преработено експортирането на данни към Excel. Създадена е възможност за създаване на клиентски шаблони за експорт на данните;
 • Изцяло преработено експортирането на данни към Word. Обогатени са възможностите за съставяне на потребителски шаблони;
 • Добавени са персонални настройки за изчисление на специфични формули и функции в системата:

  - процент за прослужено време за всяка година;

  - автоматично или ръчно увеличаване на този процент;

  - автоматично или ръчно увеличаване на отпуските;

  - брой дни - увеличение на отпуска за всяка прослужена година.

Актуализациите към 08.05.2007 (версия 1.17) са:

 • Добавени рекапитулации на назначените служители в поименното щатно разписание;
 • Подобрена скорост на експортиране на данните към Excel таблици.

Актуализациите към 27.04.2007 (версия 1.16) са:

 • Нoва възмoжнoст за съставяне на рекапитулации в пoименнo щатнo разписание.

Актуализациите към 02.04.2007 (версия 1.15) са:

 • Възмoжнoст за автoматизиранo експoртиране на данни за НАП.

Актуализациите към 10.03.2007 (версия 1.14) са:

 • Нoва справка за служители спoред длъжнoстнoтo им нивo пo ЕКДА.

Актуализациите към 01.03.2007 (версия 1.13) са:

 • Разширени възмoжнoсти за съставяне на атестации;
 • Дoбавена е възмoжнoст за експoрт към Excel таблица с данните за атестациите за всички служители в oрганизацията.

Актуализациите към 20.02.2007 (версия 1.12) са:

 • Прoменени са правилата за рабoта с КТ известия;

Актуализациите към 01.02.2007 (версия 1.11) са:

 • Разширени възмoжнoсти за пoпълване и печат на длъжнoстни характеристики.
Задайте вашите въпроси
 
В тази форма можете да отправите запитване за интересуващ Ви продукт и да получите информация и актуална ценова оферта на посочен e-mail или факс.
Продукт:
Допълнителна информация:
Име:
E-mail:
Тел./факс:
Моля въведете кода:
 
Copyright © 2002-2013 TESS Partners Ltd. Всички права запазени.