Начало За нас Клиенти Партньори Архив новини Контакт
 

Софтуерно WEB решение за създаване и поддържане на публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост


Демоверсия може да разгледате тук

(Моля, свържете се с нас за да получите потребителско име и парола за достъп до системата.)

Във връзка с необходимостта от разработване, създаване и поддържане на публичен електронен регистър на сградите в режим на етажна собственост, съгласно Наредба N:3 от 17.06.2009г. /обн. ДВ бр.50 от 03.07.2009г./ към Закона за управление на етажната собственост, предлагаме нов софтуерен продукт.

Продуктът е разработен изцяло като WEB приложение основано на платформата Microsoft Framework 3.5 sp(1). Използваната централизирана база данни, съхраняваща данните от регистъра, е съобразена изцяло с използваните от общините технологии, който факт изключва инвестирането на допълнителни средства за системи за управление на бази данни. За работна среда от страна на специалистите ангажирани със създаването и поддържането на публичния електронен регистър се използва само WEB браузър. Препоръчително е за такъв да се използва Internet Explorer ver.6, 7 или 8. Или Mozilla Firefox ver.3.5 или по висока.Описание

Съгласно Чл.5(1) от Наредба N:3 от 17.06.2009 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост, вписването в регистъра се извършва въз основа на заявление, което се внася в общинската администрация от председателя на управителния съвет или управителя на етажната собственост. Образец на заявлението е посочено в приложение N:2 от Наредбата. Данните от тези заявления се входират чрез деловоден модул към WEB приложението от специалисти на Общината (на които са делегирани предварително права за тези действия) и се съхраняват в централизираната база данни на регистъра.

При проверка на данните от Заявленията от упълномощени служители и установяване, че фактите отговарят на изискванията за вписване в регистъра е предвидена възможност за печат на бланка на писмо до управителя на сградата в режим на етажна собственост. Когато предоставените факти по заявлението не отговарят на изискванията за вписване е предвидена възможност за печат на бланка-писмо до управителя на сградата в режим на етажна собственост за отстраняване на непълноти или неточности. Има възможност за отразяване на датата на обратната разписка удостоверяваща връчването на писмото и следене на съответните срокове за отстраняване на констатираните неточности или непълноти.

След изтичане на срока по Чл.6(1) и във връзка с (2) е предвидена възможност за печат на писмо с мотивиран отказ за вписване до заинтересованите лица.

Във връзка с Чл.8 от Наредбата във входяшия дневник се входират и съответните жалби срещу отказа за вписване. В резултат от съответните съдебни процедури е предвидена възможност за отразяване решенията на съответния административен съд по жалбите срещу отказ за вписване.

Предвидени са ограничен брой справки базирани на фактите от входящия дневник и регистъра на сградите в режим на етажна собственост. В това число и експорт на данни във формат Microsoft Excel.

Самият публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост се състои от отделните регистрационни карти съставени по образеца в Приложение N:1 от Наредбата за всеки обект подлежащ на вписване. Приложението предоставя възможност в регистъра да се регистрира както цяла сграда, така и отделен неин вход.

При отразяване на фактите при попълване на регистрационните карти се използват голям брой указани в Наредбата номенклатурни данни. За тях е разработен административен модул, достъп за управление до който имат само администраторите на системата. Също така е предвидена възможност за подробно описание на всяко едно действие на потребителите на системата по работни места, дати и часове и конкретно извършени действия. Отново достъп до тази подробна информация имат само администраторите на системата.

Във връзка със заключителните разпоредби на Наредбата и конкретно параграф 2 е разработен WEB модул за достъп до данните от регистъра от управителния съвет (управителят), контролният съвет (контрольор) относно представляваната от тях етажна собственост и длъжностни лица от общинската администрация. За достъп до данните от регистъра на органите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на вътрешните работи и Националния статистически институт се изисква използването на валидни сертификати за електронен подпис и получени разрешения от Общината.


 

Задайте вашите въпроси
 
В тази форма можете да отправите запитване за интересуващ Ви продукт и да получите информация и актуална ценова оферта на посочен e-mail или факс.
Продукт:
Допълнителна информация:
Име:
E-mail:
Тел./факс:
Моля въведете кода:
 
Copyright © 2002-2013 TESS Partners Ltd. Всички права запазени.