Начало За нас Клиенти Партньори Архив новини Контакт
 

ОБЩИНСКИ ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ

Разширени възможности с Уеб базирана информационна система. 

Общински програмни продукти - Защо?

 1. "Деловодство" - 4 версии: "Universal"/SQL/, "Flow"/SQL/, "Деловодство 9" и "Деловодство 2008"
  Автоматизирана система за поддържане на всички входящи и изходящи документи до и от отдели и служители в администрациите. Поддържа многократни отговори на входящ документ, пълен регистър на всички входящи и изходящи документи, пълен регистър на податели, отдели, служители, създаване и използване на технологични схеми за път на документите в организацията, сканиране на документи и завеждането им в системата. Многообразна справочна информация.
 2. "Финансови /общински/ приходи"
  Програмен продукт даващ възможност за автоматизиране дейността по управление на общинските приходи. Съобразен със сметкоплана на бюджетните предприятия, собствен сметкоплан и счетоводни сметки, позволяващи на специалистите своевременен и обективен анализ по редица счетоводни показатели. Подържа: история на счетоводните операции и сметки свързани с тях, дневник на продажбите, главна книга, хронологични описи и много други...
 3. "Наеми - Такси" /Хибрид/ /SQL/
  Олекотена версия на Финансови /общински/ приходи. Двумодулна счетоводно-информационна система за създаване и обслужване на регистъра с наематели на общински обекти и за автоматизиране дейността по събиране на приходите в общинския бюджет от местните данъци и такси. Единна база данни. Автоматизирано счетоводно отнасяне на извършените операции, съобразено със Сметкоплана за бюджетните предприятия.
 4. "Актуване на общинска собственост"
  Програма за автоматизирано изграждане на регистър от актове за общинска собственост. Печат на бланки за актуване, както при въвеждане на нов акт, така и след корекции по него. Поддържат се и досиета към актовете, в които можете да въведете информация за квартал, парцел, населено място и т.н. Гъвкаво търсене по единични или комбинирани критерии, изготвяне на разнообразни справки.
 5. "Лицензи и разрешителни" /SQL/
  Съвременно софтуерно решение за изграждане регистър на лицензираните обекти, разглеждане, разрешаване, отказване на подадени молби и заявления от стопански субекти за регистрация и за издаване на лицензи, разрешителни, категоризация на обекти и др. (тютюн и алкохол). InterBase Server, SQL база данни.
 6. "Личен състав" /Кадри/
  Олекотена версия за нуждите на специалистите от отдел "Личен състав". Картотека, досие за всеки служител с пълни данни, пакетна корекция на заплати, множество номенклатури и възможности за справки по различни разрези.
  Добавена функционалност, отразяваща промените в трудовото законодателство - уведомления по чл. 62 ал.4 от КТ и допълнителни формуляри и макети по обслужване на персонала. Печат на трудов договор, допълнително споразумение, заповед за прекратяване, заповед за отпуска.
 7. "Човешки ресурси"
  Програмният продукт "Човешки ресурси" е съвременно информационно решение за нуждите на специалистите от отдели "Човешки ресурси" на организациите.
  Програмата е предназначена за автоматизиране работата с личния състав. Поддържа се картотека с досиета с пълни данни за всеки един служител, множество номенклатури, които улесняват въвеждането на данните в досиетата на служителите.
 8. "Хонорари" /Гражд. Договори/
  Автоматизация на дейностите по плащанията на външни лица, членове на избирателни комисии, всички възнаграждения по извънтрудови отношения. Справки за данъчните служби за изплатени и удържани суми. Автоматично се дава възможност да се разпечатат чрез програмата сметка за изплатени суми, декларация и служебна бележка. Експортира данни за осигурените лица на дискета за НОИ.
 9. "Туристически регистър" /SQL/
  Информационна система, предназначена за създаване и обслужване на регистър на категоризираните туристически обекти, съобразно изискванията на Закона за туризма.
  Включва попълването на заявления за определяне на категория, заедно с всички съпътстващи ги и изисквани от Закона и Наредбата справки и формуляри, заповеди и актове на категоризиращия орган - временни удостоверения за открита процедура за категоризация, заповеди за определяне на категория, за отказ, за прекратяване, за отнемане на такава.
 10. "Контрол по търговията и защита на потребителите"
  Програмно решение за подържане на регистър с издадени наказателни постановления срещу стопански субекти и физически лица. Поддържа богата гама от справки в това число финансови, за актосъставител, за нарушители и др. Притежава възможност за достъп до регистрите чрез WEB...
 11. "Актове за административни нарушения и известия за глоби с фиш"
  Съвременно програмно решение за подържане на регистри за Актове за административни нарушения и известия за глоби с фиш ("Синя зона","Еко-патрули" и др.). Богата гама от справки в това число финансови, за актосъставител, за нарушители и др. Притежава възможност за достъп до регистрите чрез WEB...
 12. "Наказателни постановления"
  Решение за подържане на регистър с издадени наказателни постановления за нарушения на физически лица нарушили вътрешните разпоредби за опазване на обществения ред в общината. Поддържа богата гама от справки в това число финансови, за актосъставител, за нарушители и др. Притежава възможност за достъп до регистрите чрез WEB...
 13. "Наказателни постановления по ЗМДТ"
  Програмно решение за подържане на регистър с издадени наказателни постановления за нарушения предимно на ЗМДТ и други. Поддържа богата гама от справки в това число финансови, за актосъставител, за нарушители и др...


 14. ДОС Програми /свободно ползване/

 15. "Финансови /лихвени/ калкулатори"
  Програмно решение за специалистите от общинските администрации желаещи да изчисляват лихви автоматично по разнообразни закони /до 5 законови положения във версията/ а така също и по наказателни лихвени проценти дефинирани от самите тях.
  Използва архив на промените на Основен лихвен процент определен от БНБ.
  Финансови калкулатори - калкулатор за заеми с погасителен план и калкулатор за ДОД.
 16. "Склад - Домакин"
  Елегантно решение за домакините в съответната общинска администрация. Във всеки момент с този продукт можете да контролирате складовите си наличности, разпределението на материалите по МОЛ, история на всички складови операции и още много други - ДОС версия.
 17. "Фактуриране"
  Компютъризирана среда за електронно издаване на фактури съобразена с изискванията за електронно фактуриране на българското законодателство. Предлага се само ДОС версия.
 18. "Бланки"
  Програмата е полезно средство за счетоводните отдели в общинските администрации, като прави възможно финансовите документи /платежни нареждания, авиза, вносни бележки/ да се генерират и печатат компютърно.

Желаем Ви успешна и приятна работа с продуктите!

Задайте вашите въпроси
 
В тази форма можете да отправите запитване за интересуващ Ви продукт и да получите информация и актуална ценова оферта на посочен e-mail или факс.
Продукт:
Допълнителна информация:
Име:
E-mail:
Тел./факс:
Моля въведете кода:
 
Copyright © 2002-2013 TESS Partners Ltd. Всички права запазени.